Regulamin Strefy Klienta

1. Regulamin Strefy Klienta

2. Polityka Prywatności

3. Pliki Cookies

 

 § 1. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

 1. Strefa Klienta działająca pod adresem www.epibis.com.pl/strefa-klienta prowadzona jest przez EPI „Narzędziownia BIS” Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Rokicińskiej 312, 92-620 Łódź, o numerze REGON: 473056250 i NIP: 728-24-44-845, wpisaną przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000118988. Kapitał założycielski Spółki, w całości wniesiony, wynosi 300 000,00 zł.
 2. Strefa Klienta za pośrednictwem sieci Internet prowadzi sprzedaż wysyłkową specjalistycznych narzędzi dla przemysłu i rzemiosła, zwanymi dalej Towarami.
 3. W przypadku osób fizycznych stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia.
 4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy Towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Cena Towaru nie zawiera kosztów związanych z dostawą Towaru do Klienta. Cennik usług transportowych dostępny jest na stronie Sklepu. Koszt dostawy widoczny jest dla Klienta w chwili składania zamówienia w Sklepie.
 7. Dostawy Towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Klient reguluje zapłatę ceny za zamówiony Towar w formie przelewów bankowych lub za pobraniem.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanym asortymencie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, a także wprowadzania innych zmian.
 10. Zawartość strony www.epibis.com.pl/strefa-klienta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 543 Kodeksu Cywilnego), a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Wypełniając zamówienie Klient składa ofertę kupna danego Towaru. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania zamówienia przez Sklep.
 11. Klient może anulować zamówienie, jeżeli Sklep nie wywiąże się z umowy, np. nie dotrzyma uzgodnionego terminu dostawy.
 12. Sklep może anulować zamówienie bez podania powodu, a w szczególności, gdy zamawiany Towar jest niedostępny w ofercie producenta, cena uległa wyraźnej zmianie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
 13. W przypadku anulowania zamówienia, gdy Klient wpłacił już część lub całość kwoty za wybrany Towar, kwota ta zostanie mu zwrócona na jego rachunek lub przekazem na adres w najkrótszym możliwy terminie, jednakże najpóźniej do 14 dni roboczych.
 14. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia paragonu lub faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 15. Klient dokonując zamówienia w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez EPI „Narzędziownia BIS” Sp. z o.o., będącego administratorem danych oraz wykorzystanie ich wyłącznie do celów związanych z realizacją sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów oraz do celów marketingowych EPI „Narzędziownia BIS” Sp. z o.o. Klient ma prawo do wglądu, uzupełnienia i dokonywania poprawek w dotyczących go danych, administrowanych przez EPI „Narzędziownia BIS” Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).

 

§ 2. WYSYŁKA TOWARU

 1. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy:
 • Klient potwierdzi swoje zamówienie – w przypadku deklaracji zapłaty za Towary za pobraniem.
 • Klient zapłaci za Towar i gotówka przez niego wpłacona wpłynie na konto Sklepu – w przypadku zapłaty za Towary w drodze przelewów bankowych.
 1. Wysyłka zamówionych Towarów do Klienta następuje niezwłocznie po spełnieniu warunków, o których mowa w §.2, punkt 1., nie później jednak jak do 14 dni od spełnienia tych warunków.
 2. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.
 4. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT/paragon oraz karta gwarancyjna, o ile produkt został w nią wyposażony przez producenta. Faktura VAT/paragon wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

§ 3. ZWROTY

 1. Klient nie może anulować zamówienia, po wysłaniu przez Sklep zamówionego Towaru.
 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty (Dz. U. nr 22 poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.), Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania przesyłki, przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki.
 3. Zwrot Towarów wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia następuje staraniem i na koszt Klienta.
 4. Zwroty będą rozpatrywane na podstawie przesłanego, wraz z Towarem, paragonu lub faktury VAT oraz  poprawnie wypełnionego formularza zwrotu.
 5. Formularz zwrotu w wersji do wydrukowania znajduje się na stronie Sklepu (www.epibis.com.pl/strefa-klienta) w dziale „Regulamin sklepu”.
 6. W wyjątkowych okolicznościach  zwrot będzie rozpatrywany na podstawie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej paczki.
 7. W pisemnym, podpisanym przez Klienta, oświadczeniu należy podać:
 • numer Klienta,
 • dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
 • nazwę, numery, ilość, Towarów, które są zwracane,
 • powód zwrotu danego Towaru,
 • jeśli Klient chce, by pieniądze zostały przelane na jego konto, to również nr konta i dane właściciela konta.
 1. Zwracany Towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania.
 2. Sklep gwarantuje Klientowi zwrot ceny za Towar. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 14 dni przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu Klienta.
 3. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.
 4. Zwracany Towar należy odesłać na adres korespondencyjny Sklepu: EPI „Narzędziownia BIS” Sp. z o.o., 92-620 Łódź, ul. Rokicińska 312.

Pobierz formularz zwrotu

 

§ 4. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.
 2. Klient zobowiązany jest w chwili dostarczenia przesyłki sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza zawartość oraz stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Klient powinien zażądać od kuriera  lub listonosza sporządzenia protokołu szkody z datą odbioru przesyłki oraz ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki. W takiej sytuacji przesyłka automatycznie zostanie odesłana do Sklepu; Gdy potwierdzony zostanie odbiór przesyłki bez jakichkolwiek zastrzeżeń, na Klienta przechodzi prawo własności, a wszelkie zastrzeżenia co do stanu Towaru Klient zobowiązany jest kierować bezpośrednio do firmy przewozowej.
 3. Gdy w trakcie użytkowania Towaru Klient uzna, że Towar jest wadliwy, ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu; Klient ma również prawo przesłać wadliwy Towar na adres korespondencyjny Sklepu: EPI „Narzędziownia BIS” Sp. z o.o., 92-620 Łódź, ul. Rokicińska 312.
 4. Reklamowany Towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT/paragonem oraz z pisemną informacją dotyczącą wady reklamowanego produktu. Formularz zgłoszenia reklamacji Towaru znajduje się na stronie Sklepu (www.epibis.com.pl/strefa-klienta) w dziale „Regulamin sklepu”.
 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Towarem.
 6. Towary należy odsyłać w formie listu poleconego lub paczki ekonomicznej.
 7. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.
 8. W przypadku reklamacji koszty opłaty pocztowej reklamowanego Towaru zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez producenta. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana koszty związane z przesyłką pokrywa Klient.
 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Towary do wyboru.
 10. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem zamow@epibis.com.pl lub pod numerem telefonu 509 330 847.

Pobierz formularz zgłoszenia reklamacji

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Istnieje możliwość pojawienia się błędów w opisie Towarów. Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.).
 3. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Sklepem, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.).
 4. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

 Polityka prywatności

 

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie EPI "Narzędziownia BIS" Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2.  
Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych klientów
Administratorem Danych Osobowych jest: EPI Narzędziownia Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/93.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: odo@epibis.com.pl
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na:

a) zawarcia i wykonywania zamówienia,

b) wykonywania obowiązków prawnych ciążących  na Administratorze wynikających  z prawa podatkowego.

Odbiorcami danych osobowych będą:

a) Poczta Polska,

b) przedsiębiorstwa (firmy) kurierskie,

c) w przypadku zamówień z poza UE, dane osobowe będą przetwarzane przez przedsiębiorstwa (firmy) kurierskie zapewniające realizację zamówienia  w szczególności w kraju odbiorcy zamówienia.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi: w przypadku złożenia zamówienia, dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego,  w którym wystawiona była ostatnia faktura.
Podanie Państwa danych osobowych jest: dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. W przypadku wystawienia faktury dane przetwarzane są obowiązkowo na podstawie wymogów prawa.
Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje:

a) brak możliwości wysłania zamówionego towaru,

b) brak możliwości wystawienia faktury.

Ponadto informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

Polityka ciasteczek

Korzystając z naszego sklepu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z polityką ciasteczek. W przypadku braku zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze sklepu.

Ciasteczka - krótka definicja

Ciasteczka (ang. Cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, smartphone, tablet) podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie Użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) ciasteczka, identyfikator przeglądarki, ew. unikalny numer tworzony na potrzeby sesji użytkownika.

Cel używania

Celem ciasteczek jest dostosowanie zawartości strony internetowej zgodnie z preferencjami Użytkownika oraz szybkości (optymalnego używania) korzystania ze strony. Pozwalają one również zbierać anonimowe statystyki, które informują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych sklepów, co pomaga ulepszać zakres informacji oraz sposób jejgo wyświetlania, ale bez identyfikacji Użytkownika.

Zarządzanie ciasteczkami

Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania ciasteczkami, m.in. można blokować zapisywanie ciasteczek oraz usuwać je z urządzenia. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie pobierania ciasteczek może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie zasobów strony internetowej lub na ograniczenie jej funkcjonalności, dostosowującej wyświetlanie informacji do preferencji Użytkownika.

Używane typy ciasteczek

Do prawidłowego używania sklepów i stron używamy ciasteczek sesyjnych oraz ciasteczek stałych. Te pierwsze są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Drugie zaś pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Ciasteczka stałe mogą być usunięte z przeglądarki internetowej przez Użytkownika.